Reijolan yhteisötalo, Monitoimitila
Nuorisotila

Reijolan yhteisötalo, Yhteisösali
Auditorio, Kokous, Koulutus, Luentotila, Nuorisotila

Reijolan yhteisötalo, Koko yhteisötalo
Auditorio, Kokous, Koulutus, Luentotila, Nuorisotila